اعضای کمیسیون فنی و آموزش

آقای محمد حسن زیارتیان

آقای محمد حسن زیارتیان

رئیس کمیسیون
آقای ابوذر مرادیان

آقای ابوذر مرادیان

نائب رئیس
آقای مجتبی وفا

آقای مجتبی وفا

دبیر
آقای مجتبی شاکری زاده حقیقی

آقای مجتبی شاکری زاده حقیقی

کارشناس
آقای محمود زارع

آقای محمود زارع

کارشناس

شرکت در نظرسنجی

 
 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283