اعضای کمیسیون فنی و آموزش

آقای محمد حسن زیارتیان

آقای محمد حسن زیارتیان

رئیس کمیسیون
آقای مرتضی حیدری

آقای مرتضی حیدری

نائب رئیس کمیسیون فنی
آقای ابوذر مرادیان

آقای ابوذر مرادیان

دبیر کمیسیون فنی

شرکت در نظرسنجی

 
 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283