اعضای کمیسیون بازرسی

آقای عادل بهمنی

آقای عادل بهمنی

رئیس کمیسیون
آقای سیدوحید موسوی

آقای سیدوحید موسوی

نائب رئیس
آقای سجاد عزیزی

آقای سجاد عزیزی

بازرس
آقای هادی امین زاده

آقای هادی امین زاده

بازرس
آقای سروش ابجدپور

آقای سروش ابجدپور

بازرس
آقای مصطفی امیری

آقای مصطفی امیری

بازرس
آقای مصطفی احمدزاده

آقای مصطفی احمدزاده

بازرس

شرکت در نظرسنجی

 
 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283