اعضای کمیسیون بازرسی

آقای مصطفی احمدزاده

آقای مصطفی احمدزاده

رئیس کمیسیون
آقای غلامعلی خدامی

آقای غلامعلی خدامی

نائب رئیس
آقای مجتبی کرمی

آقای مجتبی کرمی

دبیر
آقای سجاد عزیزی

آقای سجاد عزیزی

بازرس
آقای محمدنبی افشاریان

آقای محمدنبی افشاریان

بازرس

شرکت در نظرسنجی

 
 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283