اعضای هیأت مدیره

آقای محمد علی حسینی

آقای محمد علی حسینی

رئیس
آقای محمد جواد خلیفه

آقای محمد جواد خلیفه

نائب رئیس اول
آقای کورش حیدری

آقای کورش حیدری

نائب رئیس دوم
آقای محسن آذر نیک

آقای محسن آذر نیک

دبیر
آقای ابراهیم نجیمی

آقای ابراهیم نجیمی

خزانه دار
آقای سید محمودرضا مدرسی راد

آقای سید محمودرضا مدرسی راد

بازرس هیات مدیره

شرکت در نظرسنجی

 
 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283