اعضای هیأت مدیره

آقای هادی زحمت کش

آقای هادی زحمت کش

رئیس
آقای کورش حیدری

آقای کورش حیدری

نائب رئیس اول
آقای محمدصادق مهربانی

آقای محمدصادق مهربانی

نائب رئیس دوم
آقای محمدجواد خلیفه

آقای محمدجواد خلیفه

دبیر
خانم مریم استوار

خانم مریم استوار

خزانه دار
آقای سید محمودرضا مدرسی راد

آقای سید محمودرضا مدرسی راد

بازرس هیات مدیره

شرکت در نظرسنجی

 
 

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283