درباره ما

تعداد بازدید:1707

اتحاديه صنف کابینت سازان شيراز، تشكلي غيرانتفاعي با اين باوراست كه، قداست اصناف مستلزم دارا بودن قدرت بالاي علمي و آشنايي با تكنولو‍ژي مدرن، البته در كنار ايمان و اعتقاد به آرمان ها و به منظور ايجاد نظم و تحكيم مباني و اصول صنفي در چارچوب قانون نظام صنفی تشکیل گردیده است.

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283