اعضای کمیسیون فنی و آموزش

آقای محمد حسن زیارتیان

آقای محمد حسن زیارتیان

رئیس کمیسیون
آقای میثم بنائیان

آقای میثم بنائیان

نائب رئیس
آقای مرتضی حیدری

آقای مرتضی حیدری

دبیر
آقای ابوذر مرادیان

آقای ابوذر مرادیان

کارشناس رسمی اتحادیه
آقای غلامعلی خدامی

آقای غلامعلی خدامی

کارشناس رسمی اتحادیه

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283