اعضای کمیسیون فنی و آموزش

آقای محمد حسن زیارتیان

آقای محمد حسن زیارتیان

رئیس کمیسیون
آقای مرتضی حیدری

آقای مرتضی حیدری

نائب رئیس کمیسیون فنی
آقای ابوذر مرادیان

آقای ابوذر مرادیان

دبیر کمیسیون فنی
آقای غلامعلی خدامی

آقای غلامعلی خدامی

کارشناس رسمی اتحادیه
آقای میثم بنائیان

آقای میثم بنائیان

کارشناس رسمی اتحادیه

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283