اعضای کمیسیون بازرسی

آقای عادل بهمنی

آقای عادل بهمنی

رئیس کمیسیون
آقای سید وحید موسوی

آقای سید وحید موسوی

نائب رئیس
آقای سید محمدعلی حسینی

آقای سید محمدعلی حسینی

دبیر
آقای سجاد عزیزی

آقای سجاد عزیزی

بازرس
آقای حسین گرگین

آقای حسین گرگین

بازرس
آقای هادی امین زاده

آقای هادی امین زاده

بازرس
آقای سروش ابجد پور

آقای سروش ابجد پور

بازرس
آقای مصطفی امیری

آقای مصطفی امیری

بازرس

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283