اعضای هیأت مدیره

آقای هادی زحمت کش

آقای هادی زحمت کش

رئیس
آقای کورش حیدری

آقای کورش حیدری

نائب رئیس اول
آقای محمد جواد خلیفه

آقای محمد جواد خلیفه

دبیر
خانم مریم استوار

خانم مریم استوار

خزانه دار
آقای سید محمودرضا مدرسی راد

آقای سید محمودرضا مدرسی راد

بازرس هیات مدیره

پاسخگوی شما هستیم.

07138316283