کمیسیون فنی و آموزش


محمد حسن زیارتیان

سمت:رئیس کمیسیون

آقای میثم بنائیان

سمت:نائب رئیس

آقای مرتضی حیدری

سمت:دبیر

آقای ابوذر مرادیان

سمت:کارشناس رسمی اتحادیه

آقای غلامعلی خدامی

سمت: کارشناس رسمی اتحادیه