کمیسیون بازرسی


آقای عادل بهمنی

سمت: رئیس کمیسیون

آقای سید وحید موسوی

سمت:نائب رئیس

آقای سید محمدعلی حسینی

سمت:دبیر

آقای سجاد عزیزی

سمت:بازرس

آقای هادی امین زاده

سمت:بازرس

آقای سروش ابجد پور

سمت: بازرس

آقای محمد دائمی نژاد

سمت: بازرس

آقای علی رضا بنائی

سمت: بازرس

آقای ایمان گرگین

سمت:بازرس

آقای مصطفی امیری

سمت:بازرس

دریافت فایل ضمیمه دوم