هیات مدیره

آقای هادی زحمتکش

سمت:رئیس

آقای کورش حیدری

سمت:نائب رئیس اول

آقای محمد رضا خلفی نژاد

سمت: نائب رئیس دوم

آقای محمد جواد خلیفه

سمت: دبیر

خانم مریم استوار

سمت:خزانه دار