قانون برخورد با افرادی که لاک و مهرمحل های تعطیل شده را بشکنند یا محو نمایند

بخشنامه ها-قانون برخورد با افرادی که لاک و مهرمحل های تعطیل شده را بشکنند یا محو نمایند
قانون برخورد با افرادی که لاک و مهرمحل های تعطیل شده را بشکنند یا محو نمایند
دریافت فایل ضمیمه اول