کمیسیون بازرسی


آقای عادل بهمنی سمت: رئیس کمیسیون آقای سید وحید موسوی سمت:نائب رئیس آقای سید محمدعلی حسینی سمت:دبیر آقای سجاد عزیزی سمت:بازرس آقای ادامه مطلب ←

کمیسیون فنی و آموزش


محمد حسن زیارتیان سمت:رئیس کمیسیون آقای میثم بنائیان سمت:نائب رئیس آقای مرتضی حیدری سمت:دبیر آقای ابوذر مرادیان سمت:کارشناس رسمی اتحادیه آقای ادامه مطلب ←